Bestuur

Het Murmellius Gymnasium is een openbare zelfstandige school. Het bestuur berust bij de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord Holland Noord (SOVON)

 

Schoolfonds

Jaarlijks wordt een vrijwillige bijdrage per leerling  gevraagd. Uit het schoolfonds wordt o.a bekostigd: fotokopieën, proefwerkpapier, materialen voor handvaardigheid en techniek, verzekering. Daarnaast kan je een kluisje krijgen en worden er activiteiten als excursies e.d. georganiseerd. Ook word je jaarlijks door de schoolfotograaf op de foto gezet, alleen en met de klas. Aan het begin van de brugklas organiseren we de zgn. bruggerdag. Voor al deze zaken vragen we een bijdrage van je ouders.
 

Ouderraad

De Ouderraad van het Murmellius is een vereniging waarvan de ouders van de leerlingen lid worden. De vereniging kent een bestuur, bestaande uit minimaal 5 en hooguit 8 leden. De rector van de school wordt uitgenodigd de vergaderingen bij te wonen en heeft een adviserende stem.


Het doel van de vereniging is:

  1. Bij de ouders/verzorgers van de leerlingen van de school belangstelling voor het Murmellius gymnasium te kweken
  2. De bloei van de school te bevorderen op onderwijskundig, cultureel en wetenschappelijk terrein
  3. Het, samen met de schoolleiding, organiseren van de Open Dagen
  4. Het, samen met de schoolleiding, organiseren van de diploma-uitreiking
  5. Exploiteren van de in de school aanwezige automaten


De contributie van de vereniging, vastgesteld tijdens de jaarvergadering februari 2003, is € 20 per kind.
Verdere informatie over de ouderraad vindt u hier: Oudervereniging van het Murmellius

 

Medezeggenschapsraad (MR)

In de MR hebben ouders, docenten en leerlingen zitting. De MR is bevoegd alles wat op de school betrekking heeft te bespreken en daarover voorstellen te doen aan het schoolbestuur. Ook moet de MR openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school stimuleren, waken tegen discriminatie en gelijke behandeling van mannen en vrouwen bevorderen. Geregeld is bij welke beslissingen het schoolbestuur de instemming of het advies van de MR nodig heeft. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Zie ook de MR pagina op deze website.

clear