Aan het Murmellius Gymnasium is een medezeggenschapsraad verbonden. In deze raad zitten vertegenwoordigers van het personeel, de ouders en de leerlingen. Zij praten mee over de gang van zaken op school en over het toekomstig beleid. De raad is bevoegd om alle aangelegenheden van de school met het bevoegd gezag te bespreken. Voor een aantal belangrijke beslissingen met betrekking tot de school heeft het bevoegd gezag advies of instemming van de MR nodig.

De MR van het Murmellius Gymnasium telt 8 leden, te weten 4 personeelsleden, 2 ouderleden en 2 leerling-leden.

De vergaderingen van de MR worden op school gehouden in de lerarenkamer. De vergaderingen zijn openbaar. (Voor de vergaderingen is het gebouw toegankelijk via de achteringang.) De agenda voor de betreffende vergadering wordt ongeveer een week voorafgaande aan de vergadering op de site bekend gemaakt.

clear