Lees meer…

STATUTEN

 

 

Naam en zetel

Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam: Oudervereniging  Murmelliusgymnasium.

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Alkmaar.

 

Doel

Artikel 2

Het doel van de vereniging is:

            a. bij de ouders/verzorgers van de leerlingen van de school belangstelling voor het

            Murmelliusgymnasium, hierna te noemen: de school, te kweken;

            b. de bloei van de school te bevorderen op onderwijskundig, cultureel en

            wetenschappelijk terrein;

            c. het, samen met de schoolleiding, organiseren van de Open Dagen;

            d. het, samen met de schoolleiding, organiseren van de diploma-uitreiking;

            e. exploiteren van de in de school aanwezige automaten en de kantine.

 

Duur

Artikel 3

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. Het boekjaar van de vereniging loopt van één augustus tot en met één en dertig juli

van elk jaar.

 

Lidmaatschap

Artikel 4

1. De vereniging kent leden.

2. Leden zijn zij die, als ouders/verzorgers, een kind/kinderen op school ingeschreven

hebben en die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld.

 

Artikel 5

1. Het lidmaatschap eindigt:

            a. door de dood van het lid;

            b. door opzegging door het lid;

            c. door opzegging door de vereniging;

            d. door ontzetting;

            e. doordat het lid geen kind(eren) meer op school ingeschreven heeft.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde

van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door

tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.

Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd

kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het

lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan wanneer het lid heeft

opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten voor

het lidmaatschap worden gesteld.

De opzeggingstermijn is ten minste vier weken.

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door

tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.

De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot

gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd

het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk

met opgave van de redenen.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in

strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of

wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in

kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één

maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene

ledenvergadering.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een

geschorst lid heeft geen stemrecht.

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse

bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

 

Contributies

Artikel 6

Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt

vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

 

Bestuur (Ouderraad)

Artikel 7

1. Het bestuur - ook wel Ouderraad genoemd - bestaat uit ten minste vijf en ten

hoogste acht natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris

en een penningmeester aanwijzen.

2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden

van de vereniging. Uit hetzelfde gezin kan niet meer dan één persoon lid van de

Ouderraad zijn.

De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.

3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene

ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering

besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de

uitgebrachte stemmen.

4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie

maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de

gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan

zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.

5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder

een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse

algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het

bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is een

maal onmiddellijk herbenoembaar.

6. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald,

blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk

een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de

vacature(s) aan de orde komt.

7. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de

artikelen 10 tot en met 13 zoveel mogelijk van toepassing.

8. De rector van de school wordt uitgenodigd de vergaderingen bij te wonen en heeft

een adviserende stem.

 

Artikel 8

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot

verkrijging,vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van

overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar

verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een

schuld van een ander verbindt.

 

Artikel 9

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met

de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de

penningmeester.

 

Algemene ledenvergaderingen

Artikel 10

De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente Alkmaar; bij

voorkeur in het schoolgebouw.

 

Artikel 11

1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn,

alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering

zijn uitgenodigd.

Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn

schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.

2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene

ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde

schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een

stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.

3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in

vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde

kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook

schriftelijk tot stand komen.

4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene

ledenvergadering worden gehouden.

5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid

is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte

stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de

stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing

tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is

verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal

stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

 

Artikel 12

1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens

afwezigheid, door een ander aanwezig bestuurslid.

Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent

de uitslag van een stemming, is beslissend.

Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd

over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de

juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de

meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet

hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke

stemming.

3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door

de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.

Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene

ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de

secretaris van die vergadering ondertekend.

 

Artikel 13

1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen

vier maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn

door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het

bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het

gevoerde beleid.

Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter

goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over.

Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de

ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van

redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte

vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.

2. De algemene ledenvergadering benoemt, jaarlijks, een commissie van ten minste

twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.

3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar ondezoek alle door

haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden

te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.

5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere

boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een

deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering

verslag van haar bevindingen uit.

 

Artikel 14

1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls

het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.

2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde

leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene

ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek.

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen

de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan

op de wijze als in lid 3 bepaald. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan

bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de

notulen.

3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijke

mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen.

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

 

Statutenwijziging

Artikel 15

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de

algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar

wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een

voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de

dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde

wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden

ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd

gehouden.

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts

worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal

uitgebrachte stemmen.

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is

opgemaakt.

Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen

verlijden.

5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene

ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het

besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van

statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na

de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van

Koophandel en Fabrieken gehouden register.

 

Ontbinding en vereffening

Artikel 16

1. Het bepaalde in artikel 15 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op

een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.

2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de

bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming

met het doel van de vereniging.

3. De vereffening geschiedt door het bestuur.

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening

van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van

de statuten zoveel mogelijk van kracht.

In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam

worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende

baten meer aanwezig zijn.

6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard

gedurende tien jaren na afloop van de vereffening.

Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

 

Reglementen

Artikel 17

1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en

wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of

niet volledig wordt voorzien.

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met

deze statuten.

3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in

artikel 15 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

 

Slotbepalingen

Artikel 18

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die

niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

 

 

De oudervereniging subsidieert vooral die activiteiten die zonder subsidie nauwelijks of geen doorgang (meer) zouden kunnen vinden, terwijl de school en de oudervereniging dat wel wenselijk vinden. Denk bijvoorbeeld aan toneeluitvoeringen, leerlingenactiviteiten zoals de Music Ins, en sommige niet tot het verplichte leerplan behorende excursies. Ook kan de oudervereniging bijspringen als ouders niet in staat zijn de kosten van bepaalde examens (bijvoorbeeld Cambridge of Delf Scolaire) of excursies (Limburg, Rome) geheel of gedeeltelijk te financieren.

Alle verzoeken om subsidie passeren de schoolleiding die ze kan voorzien van een (overigens niet bindend) positief of negatief advies. 

Voor dit artikel is inloggen vereist.

Lees meer…

Op het Murmellius Gymnasium wordt net als op de meeste andere scholen een ouderbijdrage gevraagd. Deze wordt jaarlijks geïnd door de school samen met de borg voor de gratis te verstrekken leermiddelen, de huur voor de kluisjes, de contributie voor de oudervereniging (waarvoor het MG alleen kassier is) en eventueel bijkomende zaken als de rekenmachine. Sinds de invoering van de ‘gratis’ schoolboeken komt daarvoor geen rekening meer, afgezien van de eenmalige borg. De bovengenoemde bijdragen zijn vrijwillig. Toelating tot de school is hiervan dus niet afhankelijk. Wel geldt dat bij niet betalen van (een deel van) de ouderbijdrage de deelname aan excursies apart in rekening gebracht wordt en dat bepaalde diensten (zoals de huur van het kluisje) niet geleverd kunnen worden.

Alle verdere informatie staat in het document  “Ouderbijdrage 2019-2020” dat u kunt downloaden via onderstaande link.

 

Download "Ouderbijdrage 2019-2020"

 

 

clear