Politiek en Medezeggenschap

IMUNA
IMUNA is een congres van drie dagen, dat van vrijdag tot en met zondag, in juni op onze school plaatsvindt. Tijdens het congres is de hele school veranderd in een heus congresoord. Het bijzondere is dat het een internationaal evenement is dat vrijwel geheel door onze de leerlingen zelf wordt georganiseerd. Op dit driedaagse congres worden de Verenigde Naties gesimuleerd. Leerlingen uit onder andere Duitsland, Turkije, Engeland en Zweden bezoeken ons congres met hun begeleiders. De voertaal gedurende de drie dagen is Engels. De professionele staff van IMUNA zorgt ervoor dat alles zonder problemen verloopt. IMUNA heeft inmiddels een grote reputatie opgebouwd en daar zijn we trots op!
Aanmelden kan bij mevr. Kuipers en dhr. Van Kempen

THIMUN
THIMUN is een nóg groter evenement (ca 3500 studenten afkomstig van landen over de hele wereld) dat meestal in de laatste week van januari in Den Haag plaatsvindt. Er doen gemiddeld 15 leerlingen van onze school mee die samen een land vertegenwoordigen. We verblijven van maandag tot zaterdag in een bungalowpark in Kijkduin en reizen per bus naar het World Forum Convention Center waar een simulatie plaatsvindt van de Verengde Naties. Dit gebeurt bijzonder serieus, met onder andere een strikte dresscode en strenge debatregels. Omdat wij IMUNA organiseren, mag het Murmellius delegates afleveren. Het is dus echt bijzonder als je naar THIMUN gaat. Het half jaar voorafgaand aan het congres oefenen we met debatteren, uiteraard in het Engels. De beste en meest gemotiveerde debaters mogen deelnemen aan THIMUN.
Aanmelden kan bij mevr. Kuipers en dhr. Van Kempen

LEERLINGENRAAD (als lid of in het bestuur)
De leerlingen worden vertegenwoordigd in de leerlingenraad die uit leerlingen uit zoveel mogelijk klassen en leerjaren bestaat. Aan het hoofd van de leerlingenraad staan vier leerlingen die het dagelijks bestuur vormen. Tot de taken van de leerlingenraad behoort het behandelen van klachten, het participeren in sollicitatiecommissies voor docenten en het bespreken van voorstellen van leerlingen met de schoolleiding. Ook is de leerlingenraad een belangrijke gesprekspartner voor de schoolleiding in het vaststellen en evalueren van beleid. Daarom is er structureel overleg tussen het bestuur van de leerlingenraad en de schoolleiding. Tot slot schrijft de leerlingenraad de verkiezingen voor de leerling-geleding van de medezeggenschapsraad uit.
Aanmelden kan bij leerlingenraad@murmellius.nl

MR
Aan het Murmellius Gymnasium is een medezeggenschapsraad verbonden. In deze raad zitten vertegenwoordigers van het personeel, de ouders en de leerlingen. Zij praten mee over de gang van zaken op school en over het toekomstig beleid. De MR is bevoegd alles wat op de school betrekking heeft te bespreken en daarover voorstellen te doen aan het schoolbestuur. Ook moet de MR openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school stimuleren, waken tegen discriminatie en gelijke behandeling van mannen en vrouwen bevorderen. De MR van het Murmellius Gymnasium telt 8 leden, te weten 4 personeelsleden, 2 ouderleden en 2 leerling-leden.
Aanmelden kan bij mevr. Kuipers of dhr. Zonneveld