De verkiezingen voor de leerlinggeleding van de MR en GMR zijn in volle gang!

Medezeggenschapsraad (MR) Murmellius Gymnasium

In deze raad zitten vertegenwoordigers van het personeel, de ouders en de leerlingen. Zij praten mee over de gang van zaken op school en over het toekomstig beleid. De raad is bevoegd om alle aangelegenheden van de school met het bevoegd gezag te bespreken. Voor een aantal belangrijke beslissingen met betrekking tot de school heeft het bevoegd gezag advies of instemming van de MR nodig.

De MR is bevoegd alles wat op de school betrekking heeft te bespreken en daarover voorstellen te doen aan het schoolbestuur. Ook moet de MR openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school stimuleren, waken tegen discriminatie en gelijke behandeling van mannen en vrouwen bevorderen.

De MR van het Murmellius Gymnasium telt 8 leden, te weten 4 personeelsleden, 2 ouderleden en 2 leerling-leden.

De MR vergadert 4 à 5 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar.

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) SOVON

De GMR bestaat uit een afvaardiging van de Sovon scholen (personeels-, ouder- of leerlinggeleding). De GMR bestaat in beginsel uit zestien leden (waarvan 8 docenten, 4 leerlingen en 4 ouders), die voor een periode van drie jaar worden gekozen (met de mogelijkheid van herbenoeming).

De GMR vergadert gemiddeld zes keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar.

 

De verkiezing

Vrijdag 11 september om 9:00 uur wordt het stemformulier verstuurd. Het formulier is zo gemaakt dat de verkiezing anoniem is, en dat je maar één formulier mag invullen. Er worden twee vragen gesteld: "Wie moet(en) er volgens jou in de MR" en "Wie moet er volgens jou in de GMR".

Voor de MR-verkiezing mag je op twee kandidaten stemmen. Als je op meer kandidaten stemt wordt het formulier ongeldig verklaard.

Voor de GMR-verkiezing mag je op één kandidaat stemmen.

Dinsdag 15 september om 9:00 uur wordt het stemformulier afgesloten.

 

De kandidaten

Voor de MR hebben de volgende leerlingen zich verkiesbaar gesteld:

Faye Bellis - 5A

Jay Nels - 5D

Iseline Schenk - 5C

Luna van Tol - 6B

Cathy de Vries - 5D

Antonie de Wit - 5C

 

Voor de GMR hebben de volgende leerlingen zich verkiesbaar gesteld:

Marit Hamer - 6C

Anouk IJdema - 5E

Amber Kamp - 5D

Lisette Smit - 5A

Noah Visser - 6A

 

Laat je stem niet verloren gaan!

clear